Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op jouw Overeenkomst met Chillen met Bodhi en elk gebruik van de Website van Chillen met Bodhi  dat via jouw Account wordt gemaakt. Chillen met Bodhi adviseert je deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat je weet welke rechten en verplichtingen je hebt.

 

Mocht je vragen hebben over deze Algemene Voorwaarden of zou je over andere zaken contact op willen nemen met Chillen met Bodhi, dan kan je contact met ons opnemen via onze wesite.

 

Artikel 1: Definities

 

Account:​ de persoonlijke en afgeschermde omgeving van de Ouder (hierna ook: “Ouderaccount”) binnen de Website waartoe de Ouder toegang heeft na het invoeren van zijn Inloggegevens;

 

Algemene Voorwaarden:​ deze algemene voorwaarden van Chillen met Bodhi , waaronder begrepen het ​, te raadplegen;

 

Content:​ alle informatie die door Chillen met Bodhi op de Website is geplaatst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de oefeningen, het studiemateriaal, video’s, games, teksten, tabellen, rapporten, overzichten en de lay-out en look-and-feel van de Website;

 

Dienst:​ de dienst die Chillen met Bodhi  aan de Ouder verleent op basis van de tussen  Chillen met Bodhi en de Ouder gesloten Overeenkomst. De Dienst bestaat uit het beschikbaar maken en aanbieden van een Website, waarop Chillen met Bodhi  de Content plaatst, zoals nader omschreven op de Website en in artikel 4;

 

IE-rechten:​ alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow en eenlijnsprestaties;

 

Inloggegevens:​ de nickname en het wachtwoord waarmee de Ouder toegang krijgt tot zijn Account, zoals nader omschreven in artikel 3;

 

Ouder:​ de natuurlijke persoon die via een Ouderaccount gebruik maakt van de Dienst als ouder of verzorger van het Kind en ten behoeve van het Kind een Overeenkomst heeft gesloten met Chillen met Bodhi (hierna ook wel als “je”, “jij”, “jou” of “jouw” aangeduid);

 

Overeenkomst:​ de overeenkomst die de Ouder met Chillen met Bodhi heeft gesloten;

 

Chillen met Bodhi, gevestigd en kantoorhoudende Westerbork, Brinklaan 4,  en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32144948 (hierna ook wel als “wij” of “ons” aangeduid);

 

Website:​ één van de websites van Chillen met Bodhi , waaronder begrepen www.chillenmetbodhi.nl , .com en onderliggende pagina‘s en/of applicaties van Chillen met Bodhi.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op jouw Overeenkomst met Chillen met Bodhi , elk gebruik dat jij of jouw Kind van de Dienst maakt en alle rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen jou en Chillen met Bodhi.

 

2.2 Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen en zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden op onze Website plaatsen. Als een wijziging of aanvulling jouw rechten of verplichtingen aanzienlijk zal beïnvloeden, zullen wij je per e-mail op de hoogte stellen of de wijzigingen onder jouw aandacht brengen tijdens jouw gebruik van onze Website. Als je de Website blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Als je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, kan je stoppen met het gebruik van de Website en je Account verwijderen.

 

Artikel 3: Toegang tot de Dienst

 

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet je een Overeenkomst aangaan met Chillen met Bodhi, waarna Chillen met Bodhi  een Account aanmaakt en je Inloggegevens verstrekt. Je kan de Inloggegevens wijzigen op de manier zoals beschreven is op de Website.

 

3.2 De Ouder is aansprakelijk voor al het gebruik van de Dienst dat via de zijn Inloggegevens wordt gemaakt.

 

3.3 Je dient je Inloggegevens geheim te houden. Zodra je weet of vermoedt dat je Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dien je Chillen met Bodhi daarvan op de hoogte te stellen, onverminderd je eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

 

3.4 Je staat er jegens  Chillen met Bodhi voor in dat de informatie die je bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekt compleet en juist is. Je bent verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn.

 

3.5 Het is niet toegestaan om:

 

 1. andere Ouders of Kinderen om hun Inloggegevens te vragen of je aan te melden via andermans Account;

 

 1. je toegang te verschaffen of proberen te verschaffen tot de Website op andere wijze dan door het gebruik van je eigen Inloggegevens;

 

 1. iemand anders toegang te verschaffen tot je account.

 

3.6 Chillen met Bodhi is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens jou (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website.

 

3.7  garandeert niet dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen kunnen mede, maar niet uitsluitend, optreden als gevolg van storing of Chillen met Bodhi in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken.  Chillen met Bodhi is jegens jou op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst of de Website.

 

Artikel 4: Gebruik van de Dienst

 

4.1 De Dienst bestaat uit het beschikbaar stellen van een Website. Op de Website kan het Kind oefenen met de daarop beschikbaar gestelde Content, kan het Kind munten sparen die kunnen worden ingewisseld voor cadeautjes en kan de Ouder via de daarop beschikbaar gestelde overzichten en rapportages inzicht verkrijgen in het gebruik van de Dienst door zijn Kind en de vorderingen van zijn Kind.

 

4.2 De functionaliteiten van de Website en de beschikbare Content zijn afhankelijk van het soort Account dat je hebt en kunnen dus voor Ouders anders zijn dan voor Kinderen.

 

4.3 De Ouder staat ervoor in dat zijn Kind te allen tijde in overeenstemming handelt met hetgeen bepaald is in deze Algemene Voorwaarden. De Ouder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat door zijn Kind van de Dienst wordt gemaakt. De Ouder vrijwaart Chillen met Bodhi voor alle aanspraken van Chillen met Bodhi en/of derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Ouder en Kind op enigerlei wijze onrechtmatig is.

 

4.4 Je gebruik van de Dienst mag niet:

 

 1. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;

 

 1. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website, de Dienst en/of de computersystemen van Chillen met Bodhi te omzeilen;

 

 1. bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de Website geboden tools om de Website te doorzoeken dan wel te gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;

 

 1. bestaan uit het gebruik van enige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te  scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;

 

 1. een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Chillen met Bodhi;

 

 1. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de Website leggen of de functionaliteiten daarvan belemmeren;

 

 1. naar de mening van Chillen met Bodhi in strijd met de goede zeden of goede smaak zijn;

 

 1. in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving;

 

 1. inbreuk maken op de rechten van Chillen met Bodhi en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;

 

 1. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; of

 

 1. de belangen en goede naam van Chillen met Bodhi kunnen schaden.

 

4.5 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Chillen met Bodhi ten dienste staan, is Chillen met Bodhi te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van de Ouder of het Kind in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, Accounts tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de Dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

 

(i) de Ouder of het Kind handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;

 

(ii) de Ouder handelt in strijd met de Overeenkomst of de Overeenkomst eindigt om welke reden dan ook;

 

(iii) Chillen met Bodhi van mening is dat handelingen van de Ouder of het Kind schade of aansprakelijkheid aan jezelf, Chillen met Bodhi of anderen kunnen toebrengen.

 

Chillen met Bodhi zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.

 

4.6: Wanneer je een inactieve gebruiker bent (en de Dienst langer dan 2,5 jaar niet

gebruikt), mag Chillen met Bodhi de dienstverlening beëindigen en jouw Account verwijderen. Chillen met Bodhi zal jou eerst een bericht sturen om te controleren of het Account behouden moet blijven.

 

Artikel 5: Betaling

 

5.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, is de Ouder een vergoeding verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. De prijs voor de Dienst is verschuldigd, ongeacht of de Ouder of het Kind gebruik heeft gemaakt van de Dienst of de Website. De prijs voor de Dienst is afhankelijk van de lidmaatschapsduur en het soort pakket dat de Ouder afneemt. Tenzij anders overeengekomen, zijn de lidmaatschapsvormen en bijbehorende prijzen vermeld op de Website.

 

5.2 Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website en door de Ouder is gekozen.

 

5.3 Chillen met Bodhi behoudt zich het recht voor om betalingen via creditcard of bankrekening te verifiëren. Indien een periodieke betaling is overeengekomen en/of niet per automatische incasso wordt of kan worden betaald, betaalt de Ouder binnen de termijn zoals vermeld in het

 

Ouderaccount.

 

5.4 Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling binnen zeven (7) dagen na factuurdatum.

 

5.5 In geval van niet-tijdige betaling is Chillen met Bodhi (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd – na ingebrekestelling – de toegang tot de Dienst op te schorten of te beperken tot het moment waarop de Ouder aan al zijn (betaling)verplichtingen heeft voldaan, betaling van buitengerechtelijke (incasso)kosten en rente daaronder begrepen. Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst schorten de betalingsverplichtingen niet op.

 

5.6 Chillen met Bodhi behoudt zich het recht voor om de op dat moment geldende Vergoeding(en) en gerelateerde prijzen en tarieven tweemaal per kalenderjaar aan te passen. Deze aanpassingen kunnen tweemaal per kalenderjaar plaatsvinden, in januari en september. De verhoging kan worden gebaseerd op de Consumentenprijsindexcijfer (CPI) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek () of op een andere door Chillen met Bodhi  na redelijk geachte basis. Over de basis voor de prijsverhoging zullen wij je informeren.

 

5.7 Mogelijk maak je bij de bestelling en betaling gebruik van een kortingscode. De kortingscode kan zijn gekoppeld aan een minimumbedrag en kan slechts één keer keer worden verzilverd. Meerdere kortingscodes kunnen niet met elkaar gecombineerd worden. Mocht je bij een bestelling een kortingscode hebben verzilverd, dan behoudt Chillen met Bodhi zich het recht voor de oorspronkelijke prijs voor de Dienst die je hebt besteld in rekening te brengen als – vanwege een herroeping – de totale waarde van de bestelling lager is dan de waarde van de kortingscode of deze niet aan de voorwaarden voldoet.

 

Artikel 6: IE-rechten

 

6.1 De IE-rechten met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content, berusten bij Chillen met Bodhi en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan de Ouder en/of het Kind over te dragen.

 

6.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, geeft Chillen met Bodhi aan de Ouder en/of het Kind een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, waaronder de Content en de Website, voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

 

6.3 De Ouder of het Kind zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van Chillen met Bodhi, zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de Website of de Content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de Website of de Content zoals bedoeld in de Databankenwet.

 

6.4 Alle informatie, materialen en/of documenten die de Ouder of het Kind verstrekt aan Chillen met Bodhi in het kader van de Dienst blijft eigendom van de Ouder of het Kind. Chillen met Bodhi verkrijgt een kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-opzegbare, onbeperkte en overdraagbare licentie om de informatie, materialen en/of documenten te gebruiken en te bewerken in het kader van de Dienst.

 

Artikel 7: Garanties

 

7.1 De Ouder aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). Chillen met Bodhi geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Chillen met Bodhi is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan de Website.

 

7.2 In het bijzonder garandeert Chillen met Bodhi niet dat het gebruik van de Website door het Kind bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld meer ontspannen gedrag.

 

7.3 De Ouder erkent en aanvaardt dat Chillen met Bodhi alleen een Website biedt waarmee de Kinderen kunnen oefenen met bewust ademhalen.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 

8.1 Wanneer Chillen met Bodhi aansprakelijk is voor schade uit welke hoofde dan ook, is zij uitsluitend aansprakelijk voor de door jou geleden directe schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de Ouder aan Chillen met Bodhi betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van Chillen met Bodhi is voortgevloeid. De aansprakelijk is in elk geval beperkt tot een uit te keren (totaal)bedrag van maximaal EUR 1.000,=.

 

8.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 

(i) materiële schade aan zaken;

 

(ii) redelijke kosten die je zou moeten maken om de prestatie van Chillen met Bodhi in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst, tenzij je de Overeenkomst hebt vernietigd;

 

(iii) redelijke kosten die je hebt gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, voor zover de schade ziet op directe schade; en

 

(iv) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze zien op directe schade.

 

8.3 In geen geval is Chillen met Bodhi aansprakelijk voor indirecte schade. Indirecte schade bestaat onder andere uit gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door materialen of programmatuur van derden en schade wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

 

8.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Ouder de schade zo snel mogelijk na het ontdekken daarvan schriftelijk bij Chillen met Bodhi meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Chillen met Bodhi vervalt door het enkele verloop van 60 (zestig) dagen na het ontdekken van de schade.

 

8.5 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Chillen met Bodhi.

 

Artikel 9: Inwerkingtreding en duur

 

Inwerkingtreding

 

9.1 De Overeenkomst treedt in werking op de door Partijen overeengekomen ingangsdatum, of – indien die datum niet expliciet is vastgelegd – op het moment dat Chillen met Bodhi de Ouder de mogelijkheid verleent om zich voor de eerste maal toegang te verschaffen tot de Dienst.

 

Initiële duur

 

9.2 De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Deze termijn is een maand (1), dan wel één (1) jaar, of indien anders, zoals aangegeven op de Website bij het tot stand komen van de Overeenkomst. De Overeenkomst kan op elk moment worden opgezegd, maar deze tussentijdse opzegging heeft geen invloed op de initiële duur van de Overeenkomst en de verplichtingen van de Ouder onder de Overeenkomst. Wanneer de Ouder het gebruik van de Dienst tussentijds staakt of de Ouder het lidmaatschap van zijn Kind opzegt via het Ouderaccount is Chillen met Bodhi niet gehouden enige vooruitbetaalde vergoeding voor het gebruik van de Dienst terug te betalen.

 

Omzetting naar onbepaalde tijd

 

9.3 Na de afgesproken bepaalde termijn zoals genoemd in artikel 9.2, wordt de Overeenkomst automatisch en stilzwijgend omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd. Wanneer je niet wilt dat de Overeenkomst wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, moet je de Overeenkomst uiterlijk één (1) maand voor het verstrijken van de termijn opzeggen via het Ouderaccount.

 

9.4 Wanneer de Overeenkomst is omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, kan je de Overeenkomst via het account te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

 

Verlenging bepaalde tijd

 

9.5 Artikel 9.3 is niet van toepassing wanneer de Ouder in het account aangeeft dat hij de Overeenkomst wil verlengen voor een bepaalde tijd. Voor deze verlening is artikel 9.2 van overeenkomstige toepassing.

 

Proefperiode

 

9.6 Mogelijk maakt een gratis proefperiode onderdeel uit van de Overeenkomst. Deze proefperiode duurt 7 dagen, tenzij anders is aangegeven op de Website. De gratis proefperiode geldt alleen voor nieuwe klanten. Onder nieuwe klanten verstaat Chillen met Bodhi klanten die in de zes (6) maanden voorafgaand aan de inschrijving geen Overeenkomst zijn aangegaan met Chillen met Bodhi.  Chillen met Bodhi behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen of een Ouder in aanmerking komt voor een gratis proefperiode.

 

9.7 Nadat de gratis proefperiode is afgelopen, wordt het bedrag van de eerste termijn van de Overeenkomst aan de Ouder in rekening gebracht, tenzij de Ouder voor het einde van de gratis proefperiode de Overeenkomst opzegt via het account. Er wordt géén notificatie verstuurd wanneer de gratis proefperiode eindigt.

 

Artikel 10: Beëindiging

 

10.1 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Website direct ontzegd. Chillen met Bodhi verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het account. Chillen met Bodhi is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst enige informatie uit de Website te converteren.

 

10.2 In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaan making plaats van hetgeen Chillen met Bodhi reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die Chillen met Bodhi vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Chillen met Bodhi ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

11 Herroepingsrecht

 

11.1 Je hebt altijd het recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen te annuleren. Daar hoef je geen redenen voor op te geven.

 

11.2 Chillen met Bodhi hanteert op bepaalde lidmaatschapsvormen, waaronder de maand- en jaarlidmaatschappen.

11.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons dit laten weten door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld per e-mail). Je kunt hiervoor  gebruiken of ons  invullen. Het modelformulier stuur je naar . Je moet de verklaring versturen vóór het aflopen van de herroepingstermijn.

 

11.5 Chillen met Bodhi zal vervolgens de door jou betaalde vergoeding binnen 14 dagen terugstorten op het door jou opgegeven rekeningnummer.

 

Artikel 12: Privacy

 

12.1 De gegevens die de Ouder tijdens het bestelproces verstrekt en de gegevens die de  Ouder verstrekt tijdens het gebruik van de Dienst zullen op een veilige manier worden verwerkt en gebruikt conform het Privacy Statement, en de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Artikel 13: Overig

 

13.1 Chillen met Bodhi mag rechten en verplichtingen die uit de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst voortvloeien, overdragen aan derden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Het is de Ouder niet toegestaan de Overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Chillen met Bodhi.

 

13.2 Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.

 

13.3 Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

 

Chillen met Bodhi 2023. Laatst gewijzigd 30-10 2023.